Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP@HUART.PL

Sklep internetowy działający pod adresem www.huart.pl jest platformą prowadzoną przez firmę HuArt Kinga Zientek z siedzibą w 43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 58 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Nr NIP 6381718044 nr Regon 242993396 .

Dane kontaktowe:
Adresy email: biuro@huart.pl
Numer telefonu: 505980317, 791484878

SŁOWNICZEK:
§ e-SKLEP – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada HuArt, dostępna pod adresem www.huart.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.
§ Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został przez Użytkownika wypełniony w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności e-SKLEP-u polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w e-SKLEP-ie.
§ Koszyk – strona w e-SKLEP-ie, na której przedstawione są informacje na temat zamówienia składanego przez Użytkownika.
§ HuArt– HuArt Kinga Zientek, 43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 58
§ Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
§ Strona produktowa – strona w e-SKLEP-ie, w której przedstawione są informacje na temat produktu.
§ Użytkownik – osoba fizyczna ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
§ Użytkownik-konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w e-SKLEP-ie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W treści Regulaminu wskazane są postanowienia, które nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkownika-konsumenta.

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.huart.pl. Użytkownik, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na w/w stronie internetowej, ma możliwość złożenia zamówienia.
 2. W koszyku, Użytkownik wskazuje:
  a) zamawiane produkty;
  b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury bądź paragonui;
  c) sposób dostawy;
  d) sposób płatności;
  e) kod rabatowy (jeżeli jest dostępny);
  f) uwagi w przedmiocie zamówienia (jeżeli takowe są).
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :
  a) wybór produktu;
  b) wybór formy płatności;
  c) wybór opcji dostawy;
  d) potwierdzenie zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, HuArt przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem HuArt o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika-konsumenta, przed dojściem potwierdzenia HuArt o rejestracji zamówienia, oferta złożona przez dokonanie zamówienia przestaje wiązać.
 5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru:
  a) Wysłany na adres wskazany w zamówieniu,
  b) dostarczony własnym transportem HuArt (transport do 15 km/30 kg od siedziby firmy gratis, powyżej odpłatny – kwota do ustalenia zależna od odległości po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za towar).
 6. HuArt zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez HuArt produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 7. HuArt zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem HuArt. W tym przypadku Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres e-mail informację o niezapłaconych zobowiązaniach względem HuArt z prośbą o kontakt. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia i uregulowaniu wszystkich zaległych płatności.
 8. W przypadku braku zamówionego produktu, HuArt poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.
  W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, HuArt może zaproponować Użytkownikowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika HuArt będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym HuArt będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 9. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w e-SKLEP-ie. Naruszenie niniejszego zobowiązania stanowić będzie ujawnienie przez Użytkownika istotnej tajemnicy firmy HuArt.
 10. Konto Użytkownika w e-SKLEP-ie może zostać zablokowane przez HuArt, jeżeli Użytkownik w okresie 2 miesięcy nie dokonał żadnego zakupu w e-SKLEP-ie.
 11. Dane uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem e-SKLEP-u przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 12. Postanowienia punktów od § 1 pkt 7 do § 1 pkt 12 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

§ 2 Ceny produktów

 1. HuArt zamieszcza informacje o produktach na stronie e-SKLEP-u i sprzedaje w/w produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie internetowej e-SKLEP-u:
  a) zawierają cenę netto i brutto i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu wraz z kosztami transportu podana na stronie e-SKLEP-u w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę brutto, o której mowa w ust. 2 powyżej oraz koszty przesyłki.
 5. HuArt zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w e-SKLEP-ie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez HuArt wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze/paragonie. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.
 2. Zmian można dokonywać poprzez kontakt z działem sprzedaży: e-maila bądź telefonicznie.

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  a) przelewem bankowym na konto HuArt ,
  b) imoja, c) płatne przy odbiorze
  d) płatność odroczona na 21 dni – TWIST.

§ 5 Czas realizacji zamówień

 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2-3 dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. W/w informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez operatora pocztowego albo firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Użytkownika . 3. W przypadku zamówienia dokonanego przez Użytkownika-konsumenta, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6 Warunki reklamacji

 1. HuArt ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. HuArt ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 – 5563.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia. 3. HuArt w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby HuArt rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, HuArt wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres ul. Sucharskiego 2, 43-200 Pszczyna.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – HuArt naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, HuArt zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika-konsumenta, Użytkownik-konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.

§ 7 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez HuArt mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje w tym zakresie znajdować się będą na stronie produktowej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Użytkownik reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a HuArt jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do HuArt,
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z działem handlowym HuArt pod wskazanym na stronie internetowej nr telefonu bądź mailowo.
 2. Użytkownik-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem e-SKLEP-u bez podawania przyczyny. Bieg w/w terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przez Użytkownika-konsumenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt HuArt, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy – wzór znajduje się ma stronie internetowej: ”Oświadczenie od odstąpienia od umowy zawartej na odległość”.
 6. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres HuArt.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do HuArt.
 8. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. HuArt nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami.
 10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

§ 9 Zwrot należności Użytkownikom

 1. HuArt dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 8 Regulaminu (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Użytkownika przed jego realizacją),
  b) odstąpienia od Umowy przez Użytkownika-konsumenta,
  c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika-konsumenta, HuArt dokona zwrotu należności Użytkownikowi-konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika-konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym HuArt otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.
 3. HuArt może wstrzymać się ze zwrotem należności Użytkownikowi-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. HuArt nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.
 5. W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, HuArt może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania HuArt informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi HuArt.
 6. Jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HuArt, HuArt nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest HuArt Kinga Zientek ul. Męczenników Oświęcimskich 58, 43-229 Ćwiklice.
 2. Rejestrując się w e-SKLEP-ie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez HuArt danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w e-SKLEP-ie. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przekazując informację e-mailem sklep@huart.pl
 3. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w e-SKLEP-ie.
 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez HuArt.
 6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 8. Użytkownicy e-SKLEPu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 11 Newsletter

 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego e-SKLEP-u.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez e-SKLEP korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 10 powyżej.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Opiekuna handlowego lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie www.huart.pl i po wejściu w zakładkę Twoje konto / Użytkownicy.
  § 12 Postanowienia końcowe
 4. Informacje o produktach zamieszczone na stronach e-SKLEP-u nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Dostępność informacji o produktach na stronach e-SKLEP-u nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 6. HuArt nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-mail-i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w e-SKLEP-ie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 9. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie e-SKLEP używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021.
 11. HuArt zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Huart, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.huart.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 12. Postanowienia punktów od § 12 pkt 2 do § 12 pkt 4 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.